Krasnoyarsk Region and city - Krasnoyarsk Fair CJSC